Hướng dẫn

Tại sao game có update nhưng phòng máy không update được?


  • Đăng nhập Gcafé Update - Chọn Nguồn trung tâm tải game - Ctrl + F (tìm kiếm) - Nhập trên game chưa được update.

  • Kiểm tra trạng thái của game, nếu game ở trạng thái chưa cập nhật thì phải chuột lên tên game - Chọn Tải về

  • Sau khi tải update hoàn thành, kiểm tra tiếp tục Kiểu cập nhật. Nếu game có ID 6 số phải luôn luôn chọn Kiểu Tự động để game được Auto Update

  • Chọn tên game - Phải chuột vào tên game - chọn kiểu cập nhật tự động.

Loading…